Przejdź do treści głównej

Analiza przepływów międzygałęziowych (2017)


Badanie ewaluacyjne pt. „Analiza przepływów międzygałęziowych w kontekście rozwoju innowacyjności w województwie śląskim do roku 2020” będzie realizowane w 2017r. w wyniku postępowania o zamówienie publiczne.

Badanie jest odpowiedzią na wyzwania sformułowane w strategii Europa 2020 i w Polityce Spójności UE na lata 2014-2020. Wyzwania te wiążą się z koniecznością prowadzenia polityki opartej na dowodach/ faktach oraz identyfikacji specjalizacji gospodarczej regionów w obszarach potencjalnych przewag konkurencyjnych, do czego niezbędne jest coraz lepsze powiązanie sfery badawczej (B+R) z gospodarką, trafne diagnozowanie własnej pozycji konkurencyjnej, koncentrowanie wsparcia na kluczowych obszarach badań naukowych i technologicznych.

Celem głównym badania jest identyfikacja możliwości rozwoju zidentyfikowanych specjalizacji regionalnych (technologicznych) w województwie śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji inteligentnych.

Badanie stanowi również odpowiedź na konieczność określenia możliwości rozwojowych aktorów ekosystemu innowacji w kontekście procesów rozwoju technologicznego województwa śląskiego. Rezultatem badania będzie zdobycie wiedzy na potrzeby skutecznego monitorowania i ewaluacji inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego (energetyka, ICT, medycyna) zidentyfikowanych w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020” oraz specjalizacji regionalnych tj. ośmiu obszarów technologicznych określonych w „Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 -2020”.

W efekcie powyższych procesów planowana jest aktualizacja „Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 -2020”, która umożliwi podejmowanie decyzji dotyczących wyboru bądź zredefiniowania regionalnych inteligentnych specjalizacji jako podstawy do kierunkowania wsparcia przez Samorząd Województwa wybranych grup lub obszarów technologicznych w ramach orientacji strategicznych I oraz III Osi Priorytetowej RPO WSL 2014- 2020.

Model przepływów międzygałęziowych umożliwia dokonanie oceny procesów makroekonomicznych. Poprzez analizę typu dostawca – odbiorca (input – output) konkretyzuje on idee funkcjonowania mechanizmu gospodarczego (rynkowego i budżetowego), jego wewnętrzne powiązania, zależności. Jest jednocześnie użytecznym instrumentem oceny funkcjonowania gospodarki. Opierając się na założeniach teorii równowagi ogólnej pozwala na analizę wytworzonych efektów makroekonomicznych, procesów redystrybucji budżetowej, związków danych sektorów z otoczeniem, oddziaływania procesów globalnych na gospodarkę poprzez eksport i import.

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś