Przejdź do treści głównej

D4I- Design for Innovation -Design i Innowacje – co mają wspólnego?


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według

W 2013 roku Komisja Europejska uruchomiła „Plan działań na rzecz innowacji stymulowanych przez design” w którym określiła : „Lepiej usystematyzowane użycie designu jako narzędzia wsparcia innowacji zorientowanych na odbiorcę końcowego oraz potrzeby rynkowe we wszystkich sektorach gospodarki, uzupełniane pracami badawczo – rozwojowymi wzmocni europejską konkurencyjność. Badania pokazują, że przedsiębiorstwa inwestujące w design przynoszą większe zyski i szybciej się rozwijają”. Zgodnie z twierdzeniem Design Council na każdy zainwestowany w design 1 funt, przedsiębiorstwa mogą oczekiwać 20 funtów przychodu i ponad 5 funtów zwrotu z działalności eksportowej.

Design to podejście zorientowane na rozwiązywanie problemów, które może być stosowane powszechnie w sektorze prywatnym w celu wdrożenia innowacji produktowych i organizacyjnych poprzez umieszczenie w centrum zainteresowania odbiorcy końcowego. Komisja Europejska zachęca wszystkie Państwa członkowskie i regiony to tworzenia Planów Działań na rzecz designu.

Jednak droga do wzmocnienia kompetencji i konkurencyjności w sektorze MSP w zakresie innowacji stymulowanej designem nie jest oczywista, dlatego też, projekt Design4Innovation ma na celu wsparcie samorządów i administracji rządowej w procesie włączania designu w politykę zarządzania rozwojem regionalnym, w szczególności w zakresie obszarów wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Śląski design na rzecz innowacji

Województwo śląskie to region, który rozwija się dzięki innowacjom, a ich inicjatorami są zarówno firmy, instytucje publiczne oraz jednostki badawczo-rozwojowe. Także poprzez inteligentne specjalizacje realizowane są projekty badawczo-rozwojowe, które mają na celu podniesienie konkurencyjności i innowacyjności regionu.

Ponieważ innowacje dotyczą nie tylko rozwiązań technologicznych, ale także zmian na poziomie organizacji i zarządzania, powszechnie stosowanym narzędziem wdrażania innowacji w Europie jest design, rozumiany jako sposób na budowanie lepszej jakości życia. Poprzez promowanie zasad dobrego projektowania opartego na użytkownikach możliwe jest tworzenie bardziej pożądanych przez odbiorców produktów i usług, co wpływa na zwiększenie konkurencyjności i zysków MŚP, a tym samym przyspiesza ich rozwój.

Taki cel przyświecał założeniom projektu Design for Innovation realizowanego od 1 stycznia 2017 roku przez Referat Regionalnej Strategii Innowacji Urzędu Marszałkowskiego we współpracy z PDR Cardiff Metropolitan University z Walii oraz 6 partnerami z europejskich krajów, wśród których znalazły się wiodące ośrodki innowacji i designu z Europy takie jak KEPA z Grecji czy Centrum Designu z Barcelony. Ponadto działania w obszarze budowania polityki opartej o design to kontynuacja dotychczasowej aktywności Samorząd Województwa w formule Design Silesia.

Celem projektu jest integracja partnerów na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej i wdrażania programów funduszy strukturalnych oraz budowanie zdolności w zakresie projektowania innowacyjnej polityki regionalnej zgodnie z metodą projektowania -design-driven innovation. Efektem działań partnerów będzie identyfikacja, wymiana i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji związanych z inteligentnymi specjalizacjami. Przede wszystkim jednak Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego podjął inicjatywę mającą na celu stworzenie Planu Działań na rzecz designu dla innowacji w regionie, aby jak najszerszej wykorzystać dobre projektowanie zorientowane na użytkownika (user-centered).

Co wyróżnia projekt Design4Innovation?

Założeniem projektu jest zaangażowanie regionów w rozwijanie planów działań w zakresie designu wzmacniając tym samym politykę innowacyjną, natomiast mierzalnym celem jest integrowanie innowacji stymulowanej przez design dla wzmocnienia konkurencyjności MŚP w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR w ośmiu krajach, tak aby w 2021 roku: 2000 przedsiębiorstw skorzystało z narzędzi wsparcia, z czego 80% wprowadziło nowe produkty i/lub usługi, 80% zwiększyło swoje obroty i 50% utworzyło nowe miejsca pracy.

Design jako elementem systemu wsparcia innowacji został również uwzględniony w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013 – 2020 poprzez tzw. metaprzedsięwzięcie „Design dla innowacji”, które zakłada wsparcie działań innowacyjnych w regionie przez wyposażenie podmiotów sektora prywatnego i publicznego w kompetencje związane z projektowaniem, co ma na celu podniesienie jakości usług publicznych i prywatnych, a także wprowadzenia lepszych i bardziej innowacyjnych produktów. Tym bardziej Plan działań w zakresie designu w województwie śląskim powinien być świadomym narzędziem wsparcia przedsiębiorstw i ich otoczenia w najbliższych latach w zakresie polityki innowacyjnej RIS3 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020.

Więcej o projekcie na stronie : https://www.interregeurope.eu/design4innovation/

D4I- Design for Innovation - Design and Innovation - what do they have in common?

In 2013, the European Commission launched the "Action Plan for Innovation Promoted by Design," which stated: "Better structured use of design as a tool to support end-user-oriented innovation and market needs in all sectors of the economy, complemented by research and development will strengthen European competitiveness. Research shows that companies investing in design are making more money and developing faster. " According to the Design Council statement, anyone investing in a 1 pound design can expect 20 pounds of revenue and over 5 pounds of export return.

 Design is a problem-solving approach that can be used universally in the private sector to implement product and organizational innovations by placing end users in the center of interest. The European Commission encourages all Member States and regions to create Action Plans for Design.

However, the road to empowerment and competitiveness in the SME sector in terms of design-driven innovation is not obvious, so Design4Innovation aims to support local governments and government in the process of integrating design into regional development management policies, particularly in support areas of the European Regional Development Fund.

Silesian design for innovation

Silesian Voivodeship is a region that is developing through innovation in cooperation with companies, public institutions and R & D units. Intelligent specializations are also part of the research and development projects that aim to improve the region's competitiveness and innovation.

As innovation is not only about technological solutions but also changes at the level of organization and management, a common tool for implementing innovation in Europe is design, understood as a way to build a better quality of life. By promoting good user-based design principles, it is possible to create more customer-driven products and services, thereby increase the competitiveness and profitability of SMEs and thus accelerate their development.

This is the goal of the Design for Innovation project, which has been implemented since 1 January 2017 by the Regional Innovation Strategy Office of the Marshal's Office in cooperation with PDR Cardiff Metropolitan University of Wales and 6 other partners from European countries including leading European innovation and design centers such as KEPA from Greece or Barcelona Design Center. Moreover activities in the field of policy-making based on design are continuation of the existing activity of the Regional Self-government in the Design Silesia formula.

The aim of the project is to integrate partners for implementation of innovation policy and Structural Funds programs as well as to build capacity for innovative regional policy design in line with the design-driven-innovation approach. The result will be the identification, exchange and dissemination of good practices for the implementation of smart specialization innovation. First of all, the Marshal Office of the Silesian Voivodeship has taken the initiative to create a Regional Innovation Action Plan to maximize the use of good user-centered design.

What makes Design4Innovation unique?

The aim of the project is to involve the regions in developing their design plans, thus strengthening the innovation policy. The measurable goal is to integrate innovation stimulated by design to enhance the competitiveness of SMEs under operational programs co-financed by the ERDF in eight countries so that by 2021 2000 companies will have gotten support tools, of which 80% will have introduced new products and / or services, 80% will have increased their turnover and 50% will have created new jobs.

Design as part of the innovation support system was also included in the Regional Innovation Strategy of the Silesian Voivodeship for the years 2013 - 2020 through the meta-measure "Design for Innovation", which provides support for innovative activities in the region by equipping the private sector and the public with design competencies, to improve the quality of public and private services, and to introduce better and more innovative products. Thus, the Silesian Design Action Plan should be a conscious tool to support businesses and their environment in the coming years in the area of ​​RIS3 innovation policy and the Silesian Regional Operational Program for the years 2014-2020.

More about the project at: https://www.interregeurope.eu/design4innovation/
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś