Przejdź do treści głównej

Nabór na partnera projektu „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych”


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2017-02-01 12:14

Samorząd Województwa Śląskiego na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 217), ogłasza konkurs ofert współpracy do realizacji projektu „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych", który będzie złożony w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działaniu 1.3 Profesjonalizacja IOB.

Termin konkursu: 1 luty 2017 r. - 22 luty 2017 r.

Celem partnerstwa jest sprawna i wpisująca się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 oraz Program Rozwoju Technologii na lat 2010-2020 realizacja projektu „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych". Projekt zakłada realizację założeń Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 oraz inteligentnych specjalizacji, poprzez badania i analizy, w połączeniu z elementami wdrożeniowymi, dotyczące zmian gospodarczych w regionie, służących programowaniu działań instytucji samorządu województwa w zakresie specjalizacji regionalnych oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania.

W ramach projektu, przewidziane są następujące zadania, których realizacja zostanie powierzona Partnerowi projektu:

 • wsparcie merytoryczne Lidera Projektu w zarządzaniu Projektem,
 • współpraca z Liderem Projektu przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o uzgodnioną koncepcję realizacji Projektu,
 • prowadzenie dokumentacji Projektu zgodnie z Systemem Realizacji RPO WSL 2014-2020,
 • prowadzenie Obserwatorium Specjalistycznego w obszarze Technologie przemysłu lotniczego zgodnym z Programem Rozwoju Technologii na lata 2010-2020 oraz założeniami Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2013-2020,
 • wymiana informacji w ramach regionalnego ekosystemu innowacji i upowszechnianie wiedzy oraz instrumentów, między innymi upowszechnianie skutecznych modeli komercjalizacji wśród przedsiębiorców,
 • współpraca przy tworzeniu i aktualizacji „map innowacji" - graficznej prezentacji usytuowania
  i wzajemnej relacji ośrodków innowacji na terenie województwa śląskiego,
 • analiza potencjału w obszarze technologicznym zgodnym z prowadzonym Obserwatorium oraz prowadzeniu analizy potrzeb technologiczno-innowacyjnych w przedsiębiorstwach,
 • formułowanie rekomendacji dla polityki proinnowacyjnej regionu w zakresie inteligentnych specjalizacji; w tym mechanizmów wsparcia specjalizacji w RPO WSL 2014-2020,
 • wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw w obszarze Obserwatorium,
 • animowanie współpracy wokół projektów B+R+I przedsiębiorstw w kierunku tworzenia konsorcjów naukowo-badawczych, livinglabów, centrów kompetencji oraz worldclass clusters zgodnie z założeniami zawartymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.
 • wsparcie merytoryczne Lidera Projektu w przedstawianiu Komitetowi Sterującemu RIS, bieżących kwestii związanych między innymi z rozwojem ekosystemu innowacji w regionie oraz przedstawianiem stanu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na  lata 2013 - 2020,
 • upowszechnianie najlepszych praktyk, w zakresie promowania postaw przedsiębiorczości
  i instrumentów wspierających rozwój przedsiębiorstw.

Samorząd Województwa Śląskiego planuje w wyniku naboru wybrać jednego Partnera tj. podmiot spełniający kryteria formalne i merytoryczne, który zaproponował najciekawszą propozycję udziału w projekcie, m.in. prowadzenie Obserwatorium Specjalistycznego w obszarze Technologie przemysłu lotniczego, zgodnym z Programem Rozwoju Technologii oraz założeniami Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2013-2020.

Zgłoszenia należy dostarczać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice do dnia 22 lutego 2017 roku do godziny 15.30. W przypadku zgłoszeń wysyłanych pocztą decyduje data wpływu formularza do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenie powinno zawierać wypełnioną ofertę współpracy (z wszystkimi wymaganymi dokumentami), potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu rejestrowego ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz być opatrzone dopiskiem: „Nabór na partnera projektu Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych".

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 24 marca 2017 roku.

Samorząd Województwa Śląskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru Partnera.

Powyższe informacje związane z naborem dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl, w zakładce „Konkursy".
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś