Przejdź do treści głównej

PPO w kontekście rozwoju innowacyjnego (2017)


Badanie ewaluacyjne pt. „Procesy przedsiębiorczego odkrywania w kontekście rozwoju innowacyjnego województwa śląskiego do roku 2020” aktualnie realizowane jest w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Głównym celem badania jest zapewnienie spójności metodologicznej w realizacji polityki innowacyjnej na poziomie krajowym i regionalnym rozwoju w obszarze identyfikacji specjalizacji regionalnych (technologicznych), ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji inteligentnych. Innymi słowy badanie ma doprowadzić do wypracowania, w oparciu o dostępną wiedzę i dotychczasowe doświadczenia i praktyki, spójnych ram metodycznych dla realizacji polityki innowacyjnej regionu, zapewniających jej spójność z poziomem krajowym.

Realizacja tak sformułowanego celu przebiegać będzie dwuetapowo:

  1. opracowanie szczegółowych metod realizacji PPO w województwie śląskim,
  2. realizacja PPO w województwie śląskim w kontekście innowacyjnego rozwoju do 2020 roku oraz w dłuższej perspektywie czasowej

 

Cel badania zostanie osiągnięty poprzez opracowanie metodyki prowadzenia PPO i realizację tego procesu, przy uwzględnieniu specyfiki, możliwości i znanych już barier rozwoju technologicznego oraz ekonomicznego regionu. Realizacja celu wymaga zdefiniowania, zaplanowania i realizacji szczegółowych procedur PPO z wykorzystaniem podejścia typowego dla przedsięwzięć foresight’owych.

Badanie doprowadzi do identyfikacji nisz rynkowych lub potencjalnych specjalizacji w okresie 2020+. Dodatkowo badanie ma umożliwić ustalenie możliwości rozwojowych aktorów ekosystemu innowacji w kontekście procesów rozwoju technologicznego województwa śląskiego i oferowanego wsparcia. Rezultatem badania będzie wiedza o potrzebach skutecznego monitorowania i ewaluacji inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego zidentyfikowanych w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020" oraz specjalizacji regionalnych tj. ośmiu obszarów technologicznych określonych w „Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 -2020".

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XIII Działanie 13.1.

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś