Przejdź do treści głównej

Śląski Design – INDUSTRIADA


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według

W dniu INDUSTRIADY zjawiło się tu łącznie 10.000 osób, a w rozruchu maszyn uczestniczyło dodatkowe 6.000. W tej chwili Szlak Zabytków Techniki tworzą 44 obiekty. Tradycyjnie już najwięcej osób przyciągnęły wydarzenia organizowane w siemianowickim Parku Tradycji. Najpierw był przemarsz pod tytułem „Świt robotników”, potem happening zatytułowany „Przegląd kotłów w fabryce Fitznera”, a na finał „Puls wieży wyciągowej” – pokaz efektów specjalnych. Nie zabrakło także koncertów.

O największym sukcesie frekwencyjnym mogą mówić organizatorzy INDUSTRIADY w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku. W programie znalazły się tutaj dwa hity święta Szlaku Zabytków Techniki: pokazy jazdy lokomobili samobieżnej, czyli pojazdu drogowego napędzanego silnikiem parowym oraz spektakl laserowo-multimedialny, który przygotowano na finał. Dobrze skonstruowany program doceniła publiczność. W pobiciu rekordu frekwencji nie przeszkodziło nawet urwanie chmury i z festiwalowych atrakcji skorzystało w „Ignacym” o 155% więcej uczestników niż rok wcześniej (2643 osoby w 2017 roku i 1035 w 2016 roku).

W tym roku, po raz pierwszy w historii festiwalu, INDUSTRIADOWA publiczność tak licznie wybrała się do mniej znanych obiektów. Te dobrze rozpoznawalne takie jak Osiedle Nikiszowiec w Katowicach, zabrzańska Sztolnia Królowa Luiza Park 12c czy Szyb Maciej odnotowały około 50% spadek frekwencji. Zasadnicza część programu w tych obiektach zaplanowana została na zewnątrz, przez co niekorzystne warunki atmosferyczne dały im się we znaki.

Wiele osób zdecydowało się zobaczyć atrakcje przygotowane w mniejszych i mniej znanych obiektach. Jednym z nich jest Muzeum Ustrońskie, gdzie odbywała się między innymi „Symfonia dostojnych machin” – pokaz kucia na zabytkowych młotach. Dużym zainteresowaniem cieszył się finał INDUSTRIADY organizowany w Nowych Gliwicach, a „Podniebną podróż”, spektakl teatru Tol, zobaczyło 3500 widzów.

Pozytywne reakcje publiczności, nagrody przyznawane przez branżę turystyczną i ciągle nowe obiekty, które chcą dołączyć do festiwalu i Szlaku Zabytków Techniki, to chyba najlepsza recenzja jaką można wystawić INDUSTRIADZIE – zauważył Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego.

(10.06.2017) Silesian Design – INDUSTRIADA – Industrial Monuments Route

On the INDUSTRIADA day, there were a total of 10,000 people and an additional 6,000 people participated in the start up of the machines. At the moment the Industrial Monuments Route is formed by 44 objects. Traditionally, most people have been attracted by the events organized in the Park of Tradition in Siemianowice Śląskie. First there was a walk under the title of "Dawn of Workers", then a happening entitled "Overview of boilers in Fitzner factory" and the final "Pulse of the lift tower" - a special effects show.

Organizers of the INDUSTRIADA day in the historic Ignacy Mine in Rybnik could be proud of the highest attendance. The program included two festivals hits of the Historic Monuments of Technology: self-propelled driving demonstrations, a steam-powered road-driving vehicle and a laser-multimedia spectacle prepared for the final. Well-designed program was appreciated by the audience. Even the cloudburst had not stopped the organizers from beating the attendance record. Festival attractions attracted 155% more attendees than in the previous year (2643 in 2017 and 1035 in 2016).

This year, for the first time in the history of the festival, the audience visited also many lesser known objects. The well-known ones such as Nikiszowiec Housing Estate in Katowice, Zabrze Queen's Palace Luiza Park 12c and Shaft of Maciej recorded about 50% decrease in turnout. The main part of the program in these facilities was planned outside, so that bad weather conditions were a burden.

Many people have decided to see the attractions prepared in smaller and lesser known buildings. One of them is the Museum of Ustroń, where for example "Symphony of dignified machines" - a show of forging on historic hammers took place

The finale of INDUSTRIADA, organized in New Gliwice, was very popular and "Skyward trip" prepared by Tol theatre, was seen by 3500 spectators.

The positive reactions of the audience, the awards given by the tourism industry and new objects that want to be part of the INDUSTRIADA day and the Industrial Monuments Route, are probably the best review - noted Wojciech Saługa, Marshal of the Silesian Voivodeship.


  • INDUSTRIADA 2017. Nowe Gliwce  (fot. R. Kaźmierczak)INDUSTRIADA 2017. Nowe Gliwce (fot. R. Kaźmierczak)
  • INDUSTRIADA 2017. Muzeum Drukarstwa (fot. R. Dybała)INDUSTRIADA 2017. Muzeum Drukarstwa (fot. R. Dybała)
  • INDUSTRIADA 2017. EC Szombierki (fot. R. Kaźmierczak)INDUSTRIADA 2017. EC Szombierki (fot. R. Kaźmierczak)
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś