Przejdź do treści głównej

Badanie ewaluacyjne pt. „Procesy przedsiębiorczego odkrywania w kontekście rozwoju innowacyjnego województwa śląskiego do roku 2020” (2017)


Data opracowania dokumentu: 2017 rok

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji (JKW RIS)

Wykonawca: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

Ewaluacja zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

Głównym celem badania było zapewnienie spójności metodologicznej w realizacji polityki innowacyjnej na poziomie krajowym i regionalnym rozwoju w obszarze identyfikacji specjalizacji regionalnych (technologicznych), ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji inteligentnych. Innymi słowy badanie doprowadziło do wypracowania, w oparciu o dostępną wiedzę i dotychczasowe doświadczenia i praktyki, spójnych ram metodycznych dla realizacji polityki innowacyjnej regionu, zapewniających jej spójność z poziomem krajowym.

Cel badania został osiągnięty poprzez opracowanie metodyki prowadzenia PPO i realizację tego procesu, przy uwzględnieniu specyfiki, możliwości i znanych już barier rozwoju technologicznego oraz ekonomicznego regionu. Realizacja celu wymagała zdefiniowania, zaplanowania i realizacji szczegółowych procedur PPO z wykorzystaniem podejścia typowego dla przedsięwzięć foresight’owych.

Badanie doprowadziło do identyfikacji nisz rynkowych lub potencjalnych specjalizacji w okresie 2020+. Dodatkowo badanie umożliwiło ustalenie możliwości rozwojowych aktorów ekosystemu innowacji w kontekście procesów rozwoju technologicznego województwa śląskiego i oferowanego wsparcia. Rezultatem badania jest wiedza o potrzebach skutecznego monitorowania i ewaluacji inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego zidentyfikowanych w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020" oraz specjalizacji regionalnych tj. ośmiu obszarów technologicznych określonych w „Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 -2020".

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XIII Działanie 13.1.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś