Przejdź do treści głównej

Katowice - Europejskie Miasto Nauki 2024


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2021-12-27 15:26

22 grudnia 2021 roku podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINIBA) nastąpiło ogłoszenie przyznania Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 oraz podpisanie umowy konsorcjum organizatorów EMN 2024. Instytucje – członkowie konsorcjum – będą współpracowały podczas przygotowań i rzeczywistych wydarzeń związanych z przyznaniem tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024.

Z inicjatywy prezydenta Katowic dr. Marcina Krupy i środowiska akademickiego reprezentowanego przez rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszarda Koziołka, Katowice wystąpiły o przyznanie tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 roku, a co za tym idzie organizacji EuroScience Open Forum 2024 (Otwarte Forum EuroScience 2024 – ESOF 2024). Wydarzenie odbywa się co dwa lata i poświęcone jest kluczowym dla przyszłości świata badaniom naukowym i innowacjom. ESOF Katowice 2024 będzie jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń o charakterze naukowym i technologicznym na świecie.

KONSORCJUM EMN KATOWICE 2024

Konsorcjum instytucji odpowiedzialnych za starania o przyznanie Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 tworzą:

 • Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach,
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach,
 • Politechnika Śląska,
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach (lider),
 • Miasto Katowice (strategiczny partner konsorcjum).

 

O PARTNERSTWIE STRATEGICZNYM

Starania Miasta Katowice o uzyskanie tytułu Europejskiego Miasta Nauki na rok 2024, a także prawa współorganizacji, jako Regional Site, Europejskiego Otwartego Forum Nauki w 2022 r. oraz pełnienia roli gospodarza Europejskiego Otwartego Forum Nauki w 2024 r. stanowią szczególną szansę i wyzwanie dla katowickiego środowiska akademickiego i wpisują się w ideę uczynienia z badań naukowych, zaawansowanej edukacji i ścisłej współpracy uczelni z otoczeniem nowego motoru rozwojowego miasta, metropolii i regionu, w miejsce odchodzącego w przeszłość przemysłu ciężkiego i wydobywczego.

Właściwe wykorzystanie przyznania Katowicom na rok 2024 tytułu Europejskiego Miasta Nauki mogą w istotny sposób przyczynić się do podniesienia znaczenia i rangi badań naukowych, kształcenia akademickiego oraz popularyzacji wiedzy w skali zarówno miasta, jak i metropolii oraz regionu.

Jednocześnie starania te stwarzają impuls do zacieśnienia współpracy pomiędzy uczelniami jako stronami niniejszej umowy w celu wspólnej organizacji wydarzeń o skali i prestiżu wykraczającym poza indywidualny potencjał którejkolwiek ze stron. Bliska współpraca uczelni umożliwia również ubieganie się o środki inwestycyjne adekwatne do możliwości Miasta Katowice, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Województwa Śląskiego, odpowiadające potrzebom i ambicjom przekształcenia Górnego Śląska w jeden z wiodących europejskich ośrodków nauki i edukacji, przyczyniając się do podniesienia jego szans rozwojowych i atrakcyjności dla najbardziej kreatywnych przedstawicieli młodych pokoleń, a przede wszystkim poprawiając jakość życia mieszkańców regionu.

Mając na uwadze powyższe, strony nawiązują partnerstwo strategiczne na rzecz realizacji inicjatyw naukowych, dydaktycznych oraz kulturalnych zmierzających do przygotowania merytorycznego i przeprowadzenia przedsięwzięć realizujących ideę Katowic jako Europejskiego Miasta Nauki 2024, w tym w szczególności regionalnej siedziby Europejskiego Otwartego Forum Nauki w 2022 r. oraz miejsca głównych obrad Forum w roku 2024.

Ponadto strony deklarują intencję kontynuacji i utrwalenia wybranych inicjatyw podjętych w ramach niniejszego porozumienia także po 2024 r.

 

CELE PARTNERSTWA STRATEGICZNEGO

Uczelnie przygotują i zrealizują wspólnie przedsięwzięcia naukowe, popularyzatorskie i edukacyjne, związane w szczególności z:

 1. rolą nauki w przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu i innym zagrożeniom cywilizacyjnym;
 2. rolą nauki w transformacji energetycznej, społecznej i cyfrowej, w tym zwłaszcza związanej z przemianami Śląska i Zagłębia wynikającymi z konieczności wygaszania wydobycia i spalania węgla, wysokoemisyjnej działalności przemysłowej oraz kreowania nowych szans i możliwości rozwojowych w modelu zielonej i przyjaznej środowisku gospodarki i stylu życia;
 3. rolą nauki w tworzeniu i wdrażaniu nowych technologii, sztucznej inteligencji oraz budowie związanych z nimi kompetencji zawodowych i społecznych;
 4. pogłębieniu interdyscyplinarności w podejściu do rozwiązywania problemów społecznych, technologicznych i regulacyjnych;
 5. wzmacnianiu ducha integracji europejskiej, współpracy międzynarodowej i międzykulturowej, a także pogłębianiu związków pomiędzy środowiskami akademickimi stron oraz ich partnerów zagranicznych.

Projekty przygotowywane i realizowane w ramach współpracy będą miały na uwadze dążenie do zwiększenia społecznego wpływu nauki na życie mieszkańców Katowic, metropolii i województwa śląskiego, a w szczególności wzmacnianie akademickiego wizerunku Miasta Katowice.

 

Starania o przyznanie Katowicom prestiżowego tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 (European City of Science 2024) swoje źródło mają w kilkuletniej niezwykle prężnej i udanej współpracy pomiędzy Miastem Katowice a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w zakresie organizacji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE. Dzięki pięciu edycjom, które uczyniły z ŚFN jedno z największych w Polsce i w Europie wydarzeń popularyzujących naukę, podjęto szereg działań, których celem jest utworzenie w mieście nowoczesnego centrum nauki. Dzięki szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej (m.in. kontaktom z zagranicznymi festiwalami nauki) rozpoczęto także komunikację z organizacją EuroScience, która zaprosiła Katowice do indywidualnych negocjacji o przyznanie tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024.

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINIBA) 22 grudnia 2021 roku nastąpiło ogłoszenie przyznania Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 oraz podpisanie umowy konsorcjum organizatorów EMN 2024. Instytucje – członkowie konsorcjum – będą współpracowały podczas przygotowań i rzeczywistych wydarzeń związanych z przyznaniem tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024.

Uczelnie zjednoczone w projekcie stanowią forpocztę wielkiej transformacji regionu, który stoi na progu kolejnych przemian, dzięki nowemu przemysłowi, jakim są nauka i edukacja akademicka. Transformacja Katowic nie oznacza zerwania z unikatową tożsamością Śląska i Zagłębia powstałą dzięki wielkoprzemysłowemu dziedzictwu regionu. Przeciwnie, wysoka kultura techniczna, obcowanie mieszkańców od wieków z zaawansowaną technologią i organizacją pracy, prymat kompetencji i pracowitości w ocenie człowieka i wynikająca stąd tolerancja, dają znakomite oparcie w budowaniu kultury innowacji i przemysłów inteligentnych właśnie tu, w Katowicach, bardziej niż gdzie indziej. I podobnie jak działo się to od wieków także w niedalekiej przyszłości, przemysł nauki i edukacji będzie zatrzymywać tu i przyciągać pracowników i mieszkańców z różnych stron Polski i świata, a przede wszystkim najzdolniejszych młodych ludzi z Katowic, Śląska i Zagłębia.

KORZYŚCI DLA MIASTA OTRZYMUJĄCEGO TYTUŁ EUROPEJSKIEGO MIASTA NAUKI

 • Europejskie Miasto Nauki wraz z konferencją ESOF jest prestiżową marką i oferuje miastu gospodarzowi ogromną możliwość przyciągnięcia naukowców, polityków, biznesmenów i przedstawicieli mediów z całego świata,
 • tytuł umożliwia zwiększenie zaangażowania mieszkańców i środowiska naukowego w rozwiązywanie problemów lokalnych,
 • wzmacnia również możliwości pozyskania środków do realizacji planów inwestycyjnych w regionalną naukę,
 • zwiększa turystyczną atrakcyjność miasta na arenie międzynarodowej,
 • pozwala na zwiększenie oddziaływania uczelni na wszystkie sfery życia i zwiększa ich rozpoznawalność na arenie międzynarodowej.

 

30 września 2021 roku została podjęta uchwała intencyjna Rady Miasta Katowic w sprawie ubiegania się o przyznanie miastu Katowice tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 roku. Od 8 do 10 października w Katowicach gościł prezes Stowarzyszenia EuroScience prof. Michael Matlosz. Jego wizyta i udział w 5. Śląskim Festiwalu Nauki KATOWICE, którego liderem jest Uniwersytet Śląski, były okazją do prowadzenia rozmów na temat kandydatury Katowic i działań związanych z ubieganiem się o tytuł. Dziś możemy już oficjalnie pochwalić się, że negocjacje prowadzone z EuroScience zakończyliśmy pomyślnie! Kandydatura Katowic okazała się najlepsza – stolica województwa śląskiego otrzymała tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024! Pierwszym działaniem, które podejmiemy, będzie organizacja w 2022 roku konferencji towarzyszącej EuroScience Open Forum 2022 (ESOF 2022), którego siedzibą główną będzie holenderska Lejda – Europejskie Miasto Nauki 2022.

Przyznanie tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 oraz organizacja konferencji ESOF2024, są konsekwencją uznania miasta Katowice oraz Uniwersytetu Śląskiego i innych katowickich uczelni za doświadczonych współorganizatorów i gospodarzy ogólnoświatowych wydarzeń, jak np. UN Climate Change Conference (COP24), UN World Urban Forum 2022 czy Śląski Festiwal Nauki KATOWICE. Wsparcie organizacyjne w ramach przyjęcia tytułu EMN przez Katowice i uczelnie regionu zapowiedziały już władze województwa śląskiego oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Katowice są pierwszym w historii miastem z Europy Środkowo-Wschodniej uhonorowanym tytułem EMN. Jako Europejskie Miasto Nauki Katowice stają się de facto europejską stolicą nauki!

Instytucją przyznającą tytuł oraz organizującą konferencję ESOF jest EuroScience (European Association for the Advancement of Science and Technology – Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki i Technologii). Euroscience to największe ogólnoeuropejskie stowarzyszenie skupiające badaczy i naukowców.

 

INFORMACJE O TYTULE EUROPEJSKIEGO MIASTA NAUKI

 • Przyznawany jest w celu pogłębienia zmian towarzyszących transformacji społeczeństwa w stronę nauki w poszczególnych miastach europejskich.
 • Ma na celu ukazanie bogactwa i różnorodności europejskiego krajobrazu naukowego oraz wspieranie samokształcenia, integracji naukowej, zainteresowania nauką wśród młodszych pokoleń i rozwój europejskich badań bez granic.
 • Wzmacnia europejski i międzynarodowy profil społeczności naukowej w danym mieście oraz w regionie, zwiększa zaangażowanie obywateli i środowiska naukowego w problemy lokalne, uruchamia inwestycje publiczne w regionalną naukę oraz jej infrastrukturę, a także pobudza turystykę.
 • Elementy programu proponowanego we wniosku o przyznanie tytułu z pewnością na stałe wpiszą się w funkcjonowanie Katowic.
 • Efektem realizacji zadań w ramach tytułu jest zwiększenie widzialności międzynarodowej.
 • Jesteśmy pierwsi! Do tej pory żadne miasto Europy Środkowo-Wschodniej nie otrzymało tego tytułu. Pełna lista dotychczasowych gospodarzy tytułu:
  1. Lejda 2022: www.esof.eu/en/leiden-2022.html
  2. Triest 2020: www.facebook.com/ESOF.eu/; www.esof.eu/en/
  3. Tuluza 2018: www.esof.eu/esof-2018-in-toulouse/
  4. Manchester 2016: www.esof.eu/esof-manchester/
  5. Kopenhaga 2014: www.esof.eu/en/past-esof/copenhagen-2014.html
  6. Dublin 2012: www.esof.eu/en/past-esof/dublin-2012.html
  7. Turyn 2010: www.esof.eu/en/past-esof/torino-2010.html
  8. Barcelona 2008: www.esof.eu/en/past-esof/barcelona-2008.html
  9. Monachium 2006: www.esof.eu/en/past-esof/munich-2006.html
  10. Sztokholm 2004: www.esof.eu/en/past-esof/stockholm-2004.html

 

ZOBACZ LEJDĘ – EUROPEJSKIE MIASTO NAUKI 2022

Europejskim Miastem Nauki 2022 jest holenderska Lejda. Miasto przygotowało z tej okazji szereg działań i atrakcji przybliżających naukę i prezentujących jej różne oblicza. Działania naszych partnerów z Lejdy są dla Katowic przykładem i wzorem organizacji! Wspólnie z Lejdą będziemy organizować także konferencję ESOF 2022 – jako regionalny hub będziemy w niej uczestniczyć w formule hybrydowej!

Zobacz stronę internetową Lejdy – Europejskiego Miasta Nauki 2022: www.leiden2022.nl/en
Zobacz stronę internetową konferencji ESOF 2022: www.esof.eu/

Więcej informacji o wydarzeniu: https://www.slaskie.pl/content/katowice-ogloszone-europejskim-miastem-nauki-2024

Źródło: Strona internetowa wydarzenia
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś