Przejdź do treści głównej

Badanie ewaluacyjne pt. Branże przyszłości o potencjale pobudzenia rozwoju technologicznego województwa śląskiego, z uwzględnieniem potencjału innowacyjnego sektorów tradycyjnych – transport oraz przemysł maszynowy regionu (2018)


Data opracowania dokumentu: 2018 rok

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji (JKW RIS)

Wykonawca: konsorcjum Ecorys Polska Sp. z o.o. (lider) oraz Seendico Doradcy Radło & Wspólnicy

Ewaluacja zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

Niniejsze badanie przeprowadzone zostało w związku z pracami nad aktualizacją „Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020”. Głównym celem badania było zdiagnozowanie i uszczegółowienie obszarów technologicznych dotyczących: logistyki i transportu (w tym szczególnie infrastruktury transportowej), przemysłu maszynowego oraz przemysłu motoryzacyjnego regionu. W wyniku przeprowadzonej analizy i diagnozy obszaru technologicznego logistyka i transport (w tym szczególnie infrastruktura transportowa) wyszczególnione zostały 33 technologie wpisujące się w 6 grup.

W oparciu o tę diagnozę ‒ w ramach Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania ‒ dokonana została demarkacja powyższych obszarów technologicznych uwzględniająca ich mapowanie. Przedstawiona została również diagnoza poszczególnych obszarów technologicznych podsumowana w formie macierzy SWOT dla każdego z opisanych obszarów. W części końcowej zaprezentowane zostały rekomendacje wynikające z przeprowadzonej analizy.

Powyższa praca badawcza została wykonana z zapewnieniem spójności metodologicznej regionalnej polityki innowacyjnej województwa śląskiego w obszarze identyfikacji i weryfikacji specjalizacji regionalnych (technologicznych), ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji inteligentnych.

Wyniki badań powyższych prac analitycznych powinny również stać się punktem wyjścia do dalszej pogłębionej dyskusji opartej na faktach nad wizją rozwojową województwa śląskiego w perspektywie 2020+.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś