Przejdź do treści głównej

D4I - Design for Innovation - Spotkanie Otwarcia w Brugii - Warsztaty nr 1 (7-9 marca 2017r.)

 

 


Pierwsze spotkanie projektu Design4Innovation w dniach 7, 8 i 9 marca rozpoczęło nową współpracę międzyregionalną mającą na celu zwiększenie konkurencyjności MŚP. Partnerzy zgromadzili się w zabytkowym mieście Brugii na wizycie łączącej spotkanie partnerskie, interaktywne warsztaty z najważniejszymi zainteresowanymi stronami z regionów partnerskich oraz wizytę studyjną w trzech flamandzkich MŚP, które z powodzeniem wykorzystały projekt innowacji.

The first Design4Innovation project meeting on 7th, 8th and 9th of March, started a new interregional collaboration aiming to enhance SME competitiveness. The partners gathered in the historic city of Bruges for an event combining a partnership meeting, an interactive workshop with key stakeholders from partner regions and a study visit to three Flemish SMEs that have successfully used design for innovation. 

Dr Anna Whicher, kierownik projektu ds. Innowacji, podsumowała cele i działania projektu: „Partnerzy projektu będą wspólnie tworzyć, opracowywać i wdrażać plany działania w celu włączenia projektowania do programów wsparcia innowacji dla MŚP. Następnie będziemy monitorować wdrażanie designu w MŚP, aby wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi. To pozwoli nam ocenić wpływ i podzielić się wyciągniętymi wnioskami”.

W trakcie trwania projektu zorganizowanych będzie 9 spotkań partnerskich, 56 spotkań grup interesariuszy oraz 57 wydarzeń upowszechniających. Opracowane zostaną 3 broszury, 16 przykładów najlepszych praktyk, 4 studia przypadków wideo i 8 planów działań projektowych. Wszystkie te działania przyczynią się do osiągnięcia docelowego wpływu wsparcia 1600 MŚP (200 na region partnerski) w dostępie do wsparcia płynącego z designu oraz do wskazania dobrych praktyk, które będą rozpowszechniane za pośrednictwem Policy Learning Platform, aby dotrzeć do rządów w całej Europie.

W ramach praktycznego warsztatu "Mapowanie ekosystemów projektowych" do partnerów projektu dołączyli kluczowi interesariusze z ich regionów. Ekosystem designu to teoretyczna koncepcja, która pomaga zrozumieć wzajemne oddziaływanie elementów sieci wpływających na stan innowacyjności. Podczas spotkania partnerzy projektu ocenili również strategię komunikacji i wymogi finansowe projektu.

Wykorzystując narzędzia graficzne, partnerzy mapowali zainteresowane strony i inicjatywy związane z innowacjami projektowymi w swoich regionach, zidentyfikowały silne i słabe strony oraz zainicjowały pomysły na zamianę słabych punktów w mocne strony. Propozycje obejmowały m.in. wprowadzenie tematycznych bonów innowacyjnych, usługi związane z sieciowaniem MŚP z designerami lub mechanizmów wspierających absolwentów designu.

Zadaniem każdego z partnerów będzie powielenie warsztatów w swoim regionie z szerszą grupą decydentów, małych i średnich przedsiębiorstw, projektantów, pracowników akademickich i organizacji wspierających firmy i innowacje, aby zapewnić reprezentację na szeroką skalę i budowanie konsensusu wśród zainteresowanych stron.

Ostatniego dnia partnerzy odwiedzili trzy flamandzkie firmy, które uzyskały wsparcie w ramach programu "Portfel MŚP" oferowany przez Flanders Innovation & Entrepreneurship, który miał na celu wprowadzania innowacji opartych na designie. Wszystkie trzy firmy reprezentowały różne branże (wyspecjalizowany producent mebli, fabryka tekstyliów, producent i dystrybutor fortepianu) oraz podejścia do designu i innowacji. Jednak wszystkie mają ten sam cel "być najlepszym w swoim sektorze", a ich historie pokazały, jak design może pomóc w osiągnięciu tego poprzez dodanie wartości na wielu etapach rozwoju produktu lub usługi. 

 

 

 

 

 

(7-9th of Mach 2017)

D4I- Design for Innovation - Kick-off meeting in Bruges- 1st workshop

 The first Design4Innovation project meeting on 7th, 8th and 9th of March, started a new interregional collaboration aiming to enhance SME competitiveness. The partners gathered in the historic city of Bruges for an event combining a partnership meeting, an interactive workshop with key stakeholders from partner regions and a study visit to three Flemish SMEs that have successfully used design for innovation.  Dr Anna Whicher, Design for Innovation Project Manager, summarized project goals and activities: ‘Project partners will co-create, iterate and finally develop and implement Design Action Plans with the aim to integrate design into innovation support programmes for SMEs. Subsequently we will monitor the implementation and SMEs using design to bring products and services to market. This will allow us to evaluate the impact and share the lessons learnt. 

Throughout the course of the project, there will be 9 partnership meetings, 56 stakeholder group meetings and 57 dissemination events which result in 3 Policy Booklets, 16 case studies of best practice, 4 video case studies and 8 Design Action Plans. All this activities will contribute to achieving the target impact of supporting 1,600 SMEs (200 per partner region) in accessing support for design and to indicate the good practices to be disseminated through the Policy Learning Platform to reach governments across Europe.

During the workshop ‘Mapping Design Ecosystems’, project partners were joined by policymakers and key stakeholders from their regions. Design Ecosystem is a theoretical concept that helps to understand the interplay between elements in a network influencing the state of innovativeness. During the meeting project partners reviewed also the communication strategy and financial requirements of the project.

Using graphic tools, partners mapped design innovation stakeholders and initiatives in their regions, identified systemic strengths and weaknesses and brainstormed initial ideas for how to tackle these weak points and capitalise on strengths. The propositions included among others the introduction of thematic innovation vouchers, SME-designer matchmaking services or mechanisms to support design graduates.

Each partner task is to replicate the workshop in their region with a broader group of policy-makers, SMEs, designers, academics and business support organisations, to ensure wide representation and build consensus among stakeholders.

On the last day partners visited three Flemish companies that have accessed support scheme “SME Wallet” offered by Flanders Innovation & Entrepreneurship to introduce design-driven innovation. All three companies represented different industries (specialised furniture manufacturer, textile factory, piano manufacturer and distributor) and approaches to design and innovation. However, they all have the same goal “to be the best in their sector” and their stories showed how design can help to achieve that by adding value at multiple stages of product or service development.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś