Przejdź do treści głównej

Ewaluacja wdrażania „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020", w tym ocena wartości wskaźników monitoringu wizji (2017)


Data opracowania dokumentu: 2017 rok

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji (JKW RIS)

Wykonawca: Ecorys Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ewaluacja zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna.

Celem badania było uszczegółowienie i aktualizacja metodologii/metodyki pomiaru wartości wskaźników horyzontalnych monitoringu wizji oraz Kamieni milowych „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020” w kontekście rozwoju innowacyjnego województwa śląskiego do roku 2020 oraz 2020+ zapewniającej porównywalność w skali europejskiej oraz krajowej.

Na system monitoringu RSI WSL składają się wskaźniki indeksowe, opisujące województwo śląskie również na tle innych regionów. Wchodzące w ich skład subindeksy i zmienne mają charakter zarówno ilościowy, jak i jakościowy, co w założeniach zapewnia pełną informację o procesach innowacyjnych zachodzących w regionie. W systemie są zarówno wskaźniki opracowane specyficznie na potrzeby pomiaru innowacyjności w regionie w odniesieniu do jego inteligentnych specjalizacji, jak i wskaźniki, które zapewniają porównywalność na poziomie regionów i krajów, wykorzystywane np. przez Komisję Europejską i Bank Światowy. Niezmiernie ważnym uzupełnieniem są wskaźniki realizacji wizji rozwoju ekosystemu innowacji województwa śląskiego, tzw. kamienie milowe, które schodząc na poziom wdrożeniowy, pokazują wybrane aspekty i są łatwe do interpretacji. Te cechy powodują, że system monitoringu RSI w województwie śląskim charakteryzuje się uniwersalnością i stanowi dobry przykład, przywoływany w opracowaniach na temat monitoringu RSI.

Dokonane w ramach niniejszego opracowania obliczenie aktualnych wartości wskaźników pozwoliło na ocenę stopnia osiągnięcia nakreślonej wizji rozwoju "Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020".
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś