Przejdź do treści głównej

Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2018-06-25 12:56

Uprzejmie informujemy, iż 24 maja 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło – w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego.

Działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą być zgodne i wpisywać się w Regionalną Strategię  Innowacji województwa, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie w ramach projektu. Wnioskodawca w treści wniosku składanego w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) oświadcza, iż działania w projekcie wpisują się w założenia Regionalnej Strategii Innowacji lub innego odpowiadającego RIS dokumentu strategicznego (wskazuje się jego tytuł i autora) województwa, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie w ramach projektu oraz wskazuje, w jaki sposób warunek ten jest spełniony.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020

Weryfikacja kryterium będzie dokonywana na podstawie treści wniosku oraz danych posiadanych przez IP i MNiSW, a także ewentualnie na podstawie danych pozyskanych i zweryfikowanych przez IP w toku oceny merytorycznej w siedzibie wnioskodawcy. W proces oceny włączeni zostaną również eksperci regionalni – przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich. Ich zadaniem będzie zaopiniowanie wniosku pod kątem spełniania przedmiotowego kryterium – czy zapisy wniosków o dofinansowanie nie stanowią jedynie ogólnych stwierdzeń, a faktycznie przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji przez uczelnię wpisuje się w strategię województwa. Więcej informacji o procedurze wyboru projektów znajduje się w rozdz. IV regulaminu konkursu.

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 300 000 000,00 PLN, w tym co najmniej 50 000 000,00 PLN na projekty realizowane przez wnioskodawców posiadających siedzibę lub oddział zamiejscowy, istniejący co najmniej 24 miesiące, na terenie Województwa Śląskiego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do IP na adres poczty elektronicznej: reg@ncbr.gov.pl  

Źródło: NCBR
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś