Przejdź do treści głównej

Ośrodki innowacji akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju


System akredytacji został stworzony przez Ministerstwo Rozwoju w celu efektywnego wykorzystania potencjału Ośrodków Innowacji świadczących proinnowacyjne usługi na rzecz przedsiębiorców. Akredytowany Ośrodek Innowacji może być wykonawcą odpłatnych usług proinnowacyjnych świadczonych na rzecz przedsiębiorców, którzy ubiegają się o dofinansowanie w ramach wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ramach poddziałania 2.3.1 POIR wspierane są zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi, które mają stymulować proces wdrażania wybranej przez niego innowacji. Wcześniej przedsiębiorca musi jednak nawiązać współpracę z akredytowanym przez Ministerstwo Rozwoju Ośrodkiem Innowacji i złożyć wniosek do PARP o dofinasowanie takiej usługi.

O akredytację może ubiegać się Ośrodek Innowacji taki jak:

  • Park Technologiczny/Naukowy/Naukowo–Technologiczny/Przemysłowo–Technologiczny;
  • Inkubator Technologiczny;
  • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości;
  • Centrum Transferu Technologii;
  • Centrum Innowacji.

Akredytacja dotyczy usług proinnowacyjnych tj.:

  • usług doradczych w zakresie innowacji;
  • usług wsparcia innowacji.

Ośrodek Innowacji może ubiegać się o akredytację w ramach obu rodzajów usług albo tylko w ramach samych usług doradczych w zakresie innowacji. Nie jest możliwe ubieganie się o akredytację wyłącznie w ramach samych usług wsparcia innowacji.

Usługi doradcze w zakresie innowacji:
– oznaczają doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone.

Usługi wsparcia innowacji:
 – oznaczają udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów  bibliotecznych,  badań  rynku,  laboratoriów,  znakowanie,  testowanie  i  certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług.

Zestawienie dotychczas akredytowanych Ośrodków Innowacji

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś