Przejdź do treści głównej

Energetyka - inteligentna specjalizacja regionu


Ogólna charakterystyka specjalizacji

Rozstrzygnięcia strategiczne polityki innowacyjnej województwa śląskiego oraz postanowienia wdrożeniowe dotyczące inteligentnych specjalizacji regionu charakteryzują energetykę jako:

 • ważny sektor gospodarczy regionu i gospodarki narodowej,
 • obszar, dla którego ze względu na istniejące wyposażenie infrastrukturalne (produkcji, przesyłu i konsumpcji energii) oraz dużą gęstość zaludnienia i lokalizacji przemysłu w regionie, województwo śląskie jest doskonałym zapleczem testowania i pełnoskalowego wdrażania rozwiązań innowacyjnych,
 • generującą efekt ssania nie tylko w zakresie technologii dla energetyki, ale także dla nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, informatyki i automatyzacji czy przemysłu maszynowego,
 • obszar, dla którego coraz większego znaczenia nabiera wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w energetyce zawodowej i przemysłowej, a także w grupach prosumenckich - biznesowych i mieszkaniowych,
 • w szerokim rozumieniu stanowiący pierwszy i najważniejszy obszar kreowania, testowania i stosowania technologii inteligentnych sieci dystrybucji mediów, z którego doświadczenia mogą być przenoszone na rozwiązania dla innych tzw. inteligentnych rynków.

Atrybuty specjalizacji

Nawiązując do przedstawionej charakterystyki, wśród atrybutów inteligentnej specjalizacji Energetyka można wymienić:

 • strategiczne znaczenie dla gospodarki regionu i kraju,
 • doskonałe zaplecze dla testowania i wdrażania rozwiązań innowacyjnych,
 • możliwość tworzenia wzorcowych rozwiązań dla inteligentnych rynków,
 • bazowanie na specyfice zasobów naturalnych w regionie,
 • generowanie efektu ssania dla technologii z innych branż,
 • przyjazność dla środowiska i niskoemisyjność.

Grupy technologii w obszarze inteligentnej specjalizacji Energetyka wynikające z prowadzonego Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania przedstawia poniższa tabela.

Tabela. Inteligentna Specjalizacja: Energetyka. Grupy technologii wynikające z prowadzonego Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania.

Grupy technologii

Podgrupy technologii/technologie

Wysokosprawne technologie energetyczne ograniczające emisję gazów cieplarnianych i pozostałych zanieczyszczeń do środowiska

technologie czystego węgla

technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla

technologie wykorzystania ciepła odpadowego, niskotemperaturowego i innych form energii rozpraszanej

technologie zwiększające parametry jakościowe paliw

technologie poprawiające efektywność konwersji energii

rozwój technologii pirolizy i zgazowania

technologie redukowania i zagospodarowania związków szkodliwych z emisji i produktów ubocznych z procesu wytwarzania energii

Wytwarzanie skojarzone - kogeneracja
i poligeneracja

technologie poprawiające efektywność skojarzonego wytwarzania energii

technologie przystosowujące układy skojarzone do wykorzystania nowych paliw lub paliw o gorszych parametrach jakościowych

Technologie wytwarzania ogniw paliwowych

technologie wytwarzania nowych lub ulepszonych ogniw paliwowych

tworzenie układów hybrydowych wykorzystujących ogniwa paliwowe

technologie wytwarzania energii elektrycznej z użyciem ogniw paliwowych do zastosowań mobilnych lub stacjonarnych

Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych
i poprawa efektywności pozyskiwania energii z OZE

innowacyjne technologie zwiększające sprawność procesu konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło lub energię elektryczną

technologie zmierzające do powstania instalacji wykorzystujących ciepło wód z odwadniania kopalń do celów energetycznych

nowe lub ulepszone technologie produkcji biogazu

nowe lub ulepszone technologie zgazowania biomasy do celów energetycznych

Energetyka prosumencka

technologie zmierzające do powstania wysokosprawnych systemów konwersji i użytkowania energii w małej skali, zlokalizowanych w pobliżu lub bezpośrednio u użytkownika

technologie zmierzające do powstania efektywnych energetycznie, tanich i łatwych w obsłudze systemów umożliwiających dostosowanie ilości energii wytwarzanej w mikroźródłach do zapotrzebowania odbiorcy

tworzenie systemów umożliwiających wykorzystanie energii odpadowej w skali mikro

wykorzystanie zasobników energii do wspomagania zarządzania energią oraz do realizacji usług pomocniczych związanych z poprawą jakości zasilania

technologie integrujące różne systemy zasilania i dostępu do nośników energii w skali mikro

technologie magazynowania energii elektrycznej w układach prosumenckich

technologie zmierzające do poprawy bezpieczeństwa współpracy mikroźródeł z siecią rozdzielczą niskiego napięcia

rozwój technologii informatycznych w energetyce prosumenckiej

Technologie inteligentnych sieci
i połączeń międzysystemowych

metody i algorytmy zarządzania popytem na energię elektryczną

inteligentna automatyka, narzędzia i układy pomiarowe w systemach elektroenergetycznych

integracja sieci elektroenergetycznych, sieci telekomunikacyjnych oraz systemów informatycznych tworzących inteligentne sieci elektroenergetyczne

integracja rozproszonych źródeł energii oraz magazynów energii z systemem elektroenergetycznym

cyfrowe systemy pomiarowe, w tym systemy zdalnego opomiarowania

rozwój technik i technologii transmisji danych dla potrzeb elektroenergetyki

rozwój oprogramowania dla elektroenergetyki

Technologie magazynowania energii

technologie akumulacji ciepła w elektrociepłowniach

magazynowanie energii z wykorzystaniem technologii nowej generacji, zwiększające bezpieczeństwo i efektywność tego procesu

technologie pozwalające wykorzystać nadmiar energii do produkcji nośnika możliwego do magazynowania (m.in. wodoru)

nowe lub ulepszone technologie magazynowania nośników energii

technologie magazynowania energii z wykorzystaniem związków chemicznych, w tym akumulatory ciepła

technologie wytwarzania akumulatorów i baterii

mobilne magazyny energii, w tym zastosowanie baterii pojazdów elektrycznych jako zasobników energii w optymalizacji pracy sieci inteligentnej z odnawialnymi źródłami energii

technologie wykorzystania zasobników energii w rozproszonych układach hybrydowych

technologie integracji magazynów energii z instalacjami OZE

Technologie wytwarzania energii
z odpadów i paliw alternatywnych

technologie energetycznego wykorzystania odpadów

technologie zmierzające do powstania i rozwoju instalacji do przygotowywania paliw z odpadów

technologie wykorzystania gazu z odmetanowienia kopalń do celów energetycznych

technologie wytwarzania płynnych lub gazowych paliw alternatywnych do celów energetycznych z biomasy lub wybranych odpadów

Inteligentne
i energooszczędne budownictwo

rozwój technologii zwiększających efektywność energetyczną budynków, w szczególności w zakresie poprawy izolacyjności przegród budowlanych oraz zwiększających sprawność instalacji grzewczych, chłodzących, wentylacji i klimatyzacji

urządzenia i systemy zarządzania energią w budynkach pozwalające na jej optymalne wykorzystanie oraz automatyczne i płynne korzystanie z wielu źródeł zasilania

integracja systemów inteligentnego budynku z systemami obsługi i sterowania energetyki prosumenckiej

rozwój systemów inteligentnego i energooszczędnego oświetlenia

Więcej informacji dotyczących inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego znajduje się w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś