Przejdź do treści głównej

KOMITET STERUJĄCY (KS RIS)


Komitet Sterujący Regionalnej Strategii Innowacji (KS RIS) został powołany przez Zarząd Województwa Uchwałą Nr 1247/271/II/2005 z dnia 28.06.2005r. zgodnie z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 przyjętej Uchwałą Sejmiku Nr II/11/2/2003.

Komitet Sterujący Regionalnej Strategii Innowacji (KS RIS) jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Województwa w sprawach związanych z programowaniem, koordynacją, realizacją, monitorowaniem i oceną polityki rozwoju Województwa w zakresie innowacji.

Członkowie Komitetu Sterującego RIS stanowią reprezentację opiniotwórczych środowisk naukowych, gospodarczych, instytucji wsparcia oraz jednostek samorządowych. Kwestie formalne związane z organizacją pracy KS RIS oraz zakresem działań reguluje Regulamin KS RIS.

Aktualizacja składu Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (kadencja 2018-2020) - stan na dzień 29 stycznia 2020 r.

W dniu 29 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę nr 213/99/VI/2020 dotyczącą aktualizacji składu Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji (kadencja 2018-2020), która wynikała ze zmian personalnych w instytucjach mających swoich przedstawicieli w KS RIS oraz ze zmiany struktury organizacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (utworzenie Departamentów w miejsce Wydziałów), która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. (Uchwała nr 2786/85/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 04.12.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego).

Skład Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (kadencja 2015-2017) - stan na dzień 26.06.2015 r.

W związku z zakończeniem trzyletniej kadencji (2012-2014) Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (KS RIS) Urząd Marszałkowski zwrócił się do instytucji regionalnego ekosystemu innowacji z prośbą o wyznaczenie Przedstawiciela oraz ewentualnie stałego Zastępcy do prac w KS RIS. Wskazane instytucje wytypowały swoich przedstawicieli, zgodnie z poniższym załącznikiem. Skład KS RIS został zaakceptowany przez Zarząd Województwa Śląskiego dnia 26 czerwca 2015 r.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś