Przejdź do treści głównej

Medycyna - inteligentna specjalizacja regionu


Ogólna charakterystyka specjalizacji

Rozstrzygnięcia strategiczne polityki innowacyjnej województwa śląskiego oraz postanowienia wdrożeniowe dotyczące inteligentnych specjalizacji regionu charakteryzują medycynę jako:

  • stanowiącą jeden z wyróżników województwa śląskiego w kraju przez wzgląd na doskonałość w licznych dziedzinach prewencji, leczenia i rehabilitacji oraz rozpoznawalność produktów inżynierii medycznej,
  • istotną jako element systemu usług publicznych o wysokim standardzie,
  • nierozerwalnie związaną z kreowaniem, adaptacją lub absorpcją zaawansowanych technologicznie rozwiązań inżynierii medycznej, biotechnologii, inżynierii materiałowej, informatyki i elektroniki,
  • wspomaganą technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi w zakresie badań in silico, jak i zdalnej prewencji oraz diagnostyki, a także leczenia skomplikowanych przypadków,
  • obszar, w którym rozwijają się systemy inteligentnych rynków lub quasi-rynków związanych z obsługą ubezpieczonego w systemie publicznym lub systemach prywatnych, w tym międzynarodowych.

 

Atrybuty specjalizacji

Tak rozumiana specjalizacja w dziedzinie medycyny cechuje się następującymi atrybutami:

  • wpływ na istotne społecznie i gospodarczo kwestie dla kraju i regionu,
  • integracja rozwoju technologicznego i rozwoju usług publicznych,
  • generowanie powiązań technologicznych, przede wszystkim z branżami nanotechnologii, biotechnologii, inżynierii materiałowej oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
  • budowanie nowego wizerunku regionu, bazującego na istniejącym i rozpoznawanym potencjale klinicznym.

Grupy technologii w obszarze inteligentnej specjalizacji Medycyna wynikające z prowadzonego Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania, przedstawia poniższa tabela.

 

Tabela. Inteligentna Specjalizacja: Medycyna. Grupy technologii wynikające z prowadzonego Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania.

Grupa technologii

Podgrupy technologii/Technologie

Biotechnologie medyczne

Hodowle komórkowe i tkankowe, w szczególności hodowle komórek macierzystych i ich wykorzystanie

Inżynieria tkankowa i medycyna naprawcza

Oprogramowanie i sprzęt specjalistyczny do komputerowego wspomagania biotechnologii medycznych, w tym do modelowania białek oraz procesów oddziaływań międzycząsteczkowych

Biosensory

Technologie oparte na genomice, proteomice i metabolomice w diagnostyce, prognostyce i terapii medycznej

Bionanotechnologie

Biomateriały do bioprotezowania jako nośnik czynników biolegicznie aktywnych

Leki, proleki, ich nośniki i systemy do ich uwalniania

Technologia transgenezy w medycynie

Nutrikosmetyki

Biomateriały, bioprotezy oraz technologie ich wytwarzania i modyfikacji oparte m.in. o druk 3D

Technologie alternatywne ograniczające testy na zwierzętach

Immunoprofilaktyka

Radiofarmaceutyki do zastosowań obrazowania w onkologii (PET – pozytonowa emisyjna tomografia)

Technologie inżynierii medycznej

Systemy mechanicznego wspomagania serca i wszczepialne protezy serca

Bioprotezy sercowe z wykorzystaniem technologii inżynierii tkankowych

Mechaniczne protezy zastawek serca.

Preparaty krwiopochodne i krwiozastępcze.

Telemedycyna w profilaktyce, diagnostyce, terapii i rehablitacji pacjentów

Zaawansowane systemy modelowania medycznego, bazujące na technologiach wirtualnych i rzeczywistości rozszerzonej.

Teleinformatyczne systemy przesyłu , gromadzenia i analizy danych medycznych.

Telechirurgia, teleoperatory i roboty chirurgiczne.

Systemy monitorowania i nadzoru oraz diagnostyki, terapii i rehabiltacji w różnych specjalizacjach medycznych

Specjalistyczne systemy baz danych medycznych i analiz danych masowych (Big Data)

Programowalne implantowalne urządzenia diagnostyczne
i terapeutyczne.

Urządzenia do nieinwazyjnej diagnostyki i terapii z wykorzystaniem elektrostymulacji.

Urządzenia do inwazyjnej diagnostyki i terapii z wykorzystaniem elektrostymulacji.

Mechatroniczne narzędzia do zastosowania w chirurgii małoinwazyjnej

Metody diagnostyczne stosowane w badaniach przesiewowych i diagnostyce molekularnej.

Technologie dla inwazyjnej kardiologii

Technologie związane z elektrokardiografią.

Urządzenia do aktywnej diagnostyki, terapii i rehabilitacji

Zaawansowany sprzęt i narzędzia medyczne stosowane w salach operacyjnych i jednostkach specjalistycznych

Technologie Internetu rzeczy stosowane w infrastrukturze medycznej dla poradni, szpitali oraz ratownictwa medycznego

Polimery biozgodne do zastosowania w medycynie rekonstrukcyjnej i jako nośnik leków

Medyczne systemy doradcze wspomagające i symulacyjne w procesie leczenia pacjenta

Mikro oraz nanorobotyka medyczna oraz mikro i nanourządzenia diagnostyczne oraz terapeutyczne

Technologie genoterapeutyczne

Technologie urządzeń zrobotyzowanych stosowanych
w rehabilitacji

Technologie przywracania, wspomagania i podtrzymywania funkcji życiowych

Urządzenia telemedyczne i roboty do opieki domowej

Sztuczna inteligencja w medycynie

Ubieralne urządzenia pomiarowe i doradcze (wereable devices) dla spersonalizowanej medycyny i sportu

Technologie materiałowe w medycynie, w tym technologie modyfikacji powierzchni

Technologie procesów materiałowych w protetyce stomatologicznej

Zaawansowane technologie aparaturowe dla medycyny,  w tym m.in. matki i dziecka, osób w wieku podeszłym

Zaawansowane technologie dla medycyny spersonalizowanej.

Technologie fotoniczne dla diagnostyki i terapii medycznej

 Więcej informacji dotyczących inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego znajduje się w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś