Przejdź do treści głównej

O projekcie 40Ready/ About the project


Zadaniem partnerów projektu oraz wybranych interesariuszy będzie wdrożenie i monitorowanie opracowanego planu działania dla każdego z regionów. Regiony uczestniczące w projekcie 40Ready staną się lepiej przygotowane do udanego, trwałego i dochodowego zastosowania Przemysłu 4.0. Będą wspierały swoje MŚP w zwiększaniu konkurencyjności, przy jednoczesnym utrzymaniu i tworzeniu większej liczby lepszych miejsc pracy.

The task of the project partners and selected stakeholders will be to implement and monitor the developed action plan for each region. The regions participating in the 40Ready project will be better prepared for the successful, sustainable and profitable application of Industry 4.0. They will support their SMEs in increasing their competitiveness, while maintaining and creating more and better jobs.

 

Projekt “Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0” (2019-2023)
Akronim: 40Ready

Czas realizacji projektu: sierpień 2019 r. – styczeń 2023 r.

Wartość projektu:  1,366,300.00 Euro 

Dofinansowanie: 1,161,355.00 Euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt „40Ready” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa.

Lider projektu: Włochy - Agency for the Development of the Empolese Valdelsa https://www.asev.it  

Partnerzy projektu:

Projekt 40Ready promuje współpracę międzyregionalną, aby osiągnąć wspólny cel – przygotować małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) do rewolucji 4.0. Aby małe i średnie przedsiębiorstwa mogły skorzystać z przejścia na zautomatyzowany, cyfrowy przemysł – ich pracownicy, przedsiębiorcy, właściciele i menagerowie muszą być na to przygotowani. Personel musi być świadomy konieczności rozwoju i wynikających z niego korzyści oraz mieć zdolność wchłaniania specjalistycznych usług cyfrowych. Jest to konieczna zmiana umiejętności kulturowych i behawioralnych, a także zmiana technologiczna. Rosnące wymagania klientów i globalna konkurencja to czynniki, które powodują konieczność szybkiego reagowania firm na nowe potrzeby.

Celem projektu jest opracowanie planu działania z propozycjami, w jaki sposób polityka EFS oraz EFRR może lepiej wspierać MŚP w przygotowaniach do Przemysłu 4.0.

Partnerzy projektu to instytucje zarządzające lub organy wdrażające polityki regionalne, które mają także kompetencje, aby dokonywać w nich zmian. Udoskonalenia polityk obejmują zarówno finansowanie projektów w zakresie Przemysłu 4.0 i dojrzałości przemysłowej (kompetencje EFRR), jak i projektów dotyczących podejścia do zarządzania umiejętnościami pracowników w MŚP (kompetencje EFS). Ulepszenia tych polityk mogą znacznie przyczynić się do zapewnienia, że MŚP i osoby pracujące w nich będą w stanie skorzystać z cyfryzacji przemysłowej i automatyzacji.

W trakcie trwania projektu partnerzy oraz interesariusze z różnych regionów Europy będą współpracowali w celu zrozumienia potrzeb MŚP w zakresie Przemysłu 4.0 i dojrzałości cyfrowej oraz zaproponują zmiany w stosowaniu instrumentów polityki, które pozwolą zaspokoić te potrzeby.

Zadaniem partnerów projektu oraz wybranych interesariuszy będzie wdrożenie i monitorowanie opracowanego planu działania dla każdego z regionów. Regiony uczestniczące w projekcie 40Ready staną się lepiej przygotowane do udanego, trwałego i dochodowego zastosowania Przemysłu 4.0. Będą wspierały swoje MŚP w zwiększaniu konkurencyjności, przy jednoczesnym utrzymaniu i tworzeniu większej liczby lepszych miejsc pracy.

Więcej informacji o projekcie: https://www.interregeurope.eu/40ready/

 

 

Project “Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0” (2019-2023)

Acronym: 40Ready

Time of project implementation: August 2019 and ends in Januray 2023

40Ready project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Interreg Europa Program.

Project value: 1,366,300 Euro

Project Leader: Italy - Agency for the Development of the Empolese Valdelsa https://www.asev.it

Project Partners:

The 40Ready project promotes interregional cooperation to achieve a common goal - to prepare small and medium-sized enterprises (SMEs) for the 4.0 revolution. Employees, entrepreneurs, owners and managers of small and medium-sized enterprises must be prepared for the transition to an automated digital industry so that SMEs can benefit from this transition. Staff must be aware of the need for development and its benefits and be able to absorb specialized digital services. This is a necessary change in cultural and behavioral skills, as well as a technological change. Growing customer requirements and global competition are factors that make companies need to respond quickly to new needs.

The aim of the project is to develop an action plan with proposals on how ESF and ERDF policies can better support SMEs in preparation for Industry 4.0.

Project partners are managing authorities or bodies implementing regional policies that also have the power to make changes to them. Policy improvements include both funding for Industry 4.0 and industrial maturity projects (ERDF competences) and projects on changing the approach to managing employee skills in SMEs (ESF competences). Improvements to these policies can significantly contribute to ensuring that SMEs and those working in them will be able to benefit from industrial digitization and automation.

During the project, partners and stakeholders from different regions of Europe will work together to understand the needs of SMEs in Industry 4.0 and digital maturity and will propose changes in the use of policy instruments to meet these needs.

The task of the project partners and selected stakeholders will be to implement and monitor the developed action plan for each region. The regions participating in the 40Ready project will be better prepared for the successful, sustainable and profitable application of Industry 4.0. They will support their SMEs in increasing their competitiveness, while maintaining and creating more and better jobs.

More information about the project: https://www.interregeurope.eu/40ready/
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś