Przejdź do treści głównej

Projekt „Design for Innovation” (2017-2021)


Projekt “Design for Innovation” (2017-2021)
Akronim: Design 4 Innovation

Czas realizacji projektu: styczeń 2017 r. – grudzień 2021 r.

Wartość projektu:  1,717,514.00 Euro

Dofinansowanie: 1.44 mln Euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt „Design 4 Innovation” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa.

Lider projektu: Wielka Brytania - PDR Cardiff Metropolitan University http://pdronline.co.uk/

Partnerzy projektu:

• Belgia - Flanders Innovation & Entrepreneurship http://www.vlaio.be/english
• Grecja - KEPA Business and Cultural Development Centre http://www.e-kepa.gr/frontend/index.php?chlang=EN
• Łotwa - Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) http://www.liaa.gov.lv/en
• Malta - Culture Directorate, Ministry for Justice, Culture and Local Government
• Polska - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego www.ris.slaskie.pl
• Hiszpania - Galician Agency of Innovation http://gain.xunta.gal/
• Hiszpania - Barcelona Design Centre http://www.bcd.es/en/page.asp?id=1

Projekt Design 4 Innovation, poprzez promowanie designu i zasad dobrego projektowania jako narzędzi dla innowacji opartych na użytkownikach, pozwoli na tworzenie bardziej pożądanych przez odbiorców produktów i usług. To wpłynie na zwiększenie konkurencyjności i zysków MSP, a tym samym przyspieszy ich rozwój.

Głównym celem projektu jest wypracowanie planów działań mających na celu wykorzystanie designu i zasad projektowania przez firmy z terenu województwa śląskiego (a pośrednio także przez współpracujące z nimi instytucje i ośrodki naukowe), tak by były one bardziej konkurencyjne i tworzyły pożądane przez odbiorców produkty i usługi. Ponadto projekt zakłada integrację partnerów na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej i wdrażania programów funduszy strukturalnych, jak i budowanie zdolności w zakresie projektowania innowacyjnej polityki regionalnej przy wykorzystaniu metod projektowania (design-driven innovation). Projekt ten będzie promocją polityki zorientowanej na użytkownika (user-centered) poprzez implementację metod projektowania na poziomie regionalnym i krajowym.

Efektem działań partnerów ma być również identyfikacja, wymiana i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie wdrażania designu i innowacji związanych z inteligentnymi specjalizacjami. Przede wszystkim jednak Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wziął udział w tej inicjatywie, aby opracować Plan Działań na rzecz Designu i Innowacji, aby jak najlepiej wykorzystać dobre projektowanie i współtworzyć regionalną politykę designu.

Więcej informacji o projekcie

 

 

 

Design for Innovation (2017-2021)

Acronym: Design 4 Innovation

Time of project implementation: January 2017 - December 2021 The "Design 4 Innovation" project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Interreg Europa Program.

Project value: 1,717,514.00 Euro

Co-financing: 1.44 million Euro from the European Regional Development Fund

 

Project leader: Great Britain - Cardiff Metropolitan University PDR http://pdronline.co.uk/

Project Partners:

• Belgium - Flanders Innovation & Entrepreneurship http://www.vlaio.be/english

• Greece - KEPA Business and Cultural Development Center http://www.e-kepa.gr/frontend/index.php?chlang=EN

• Latvia - Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) http://www.liaa.gov.lv/en

• Malta - Culture Directorate, Ministry for Justice, Culture and Local Government

• Poland - Marshal's Office of the Silesian Voivodship www.ris.slaskie.pl

• Spain - Galician Agency of Innovation http://gain.xunta.gal/

• Spain - Barcelona Design Center http://www.bcd.es/en/page.asp?id=1

Thanks to the Design 4 Innovation project, by promoting design and good design principles as a tool for user-based innovation, it will be possible to create more customer-driven products and services that can increase SME competitiveness and profitability and thus accelerate their development.

The main goal of the project is to develop action plans which by implementing design and design principles of the companies from the region (and indirectly also by the cooperating institutions and research centers)it is possible to make them more competitive and create the desired products and services. The aim of the project is to integrate partners in order to apply innovation policy of Structural Funds Programs and build capacity for designing regional innovation policy in line with the design-driven-innovation approach. This project involves promotion of user-centered policy and includes design methods at regional and national level.  Project partners' activities will lead to identification, exchange and dissemination of good practices in the implementation of design and smart specialization innovations. First and foremost, however, the Marshal's Office of the Silesian Voivodeship has taken part in this initiative to create a Design Innovation Action Plan to make the best use of good design and co-create regional design policy.

More information about the project
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś