Przejdź do treści głównej

Zarząd Województwa przyjął Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2030


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2019-09-06 15:57

„Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2030” jest aktualnym przewodnikiem dla rozwoju stanu techniki w konkretnych obszarach technologicznych i wyznacza obszary specjalizacji technologicznych regionu.

Dynamiczne zmiany w gospodarce wywołane toczącą się transformacją regionu, zacieraniem się granic pomiędzy sektorami przemysłu na skutek dyfuzji i transferu innowacji, wytyczaniem nowych kierunków rozwoju w gospodarce europejskiej i globalnej oraz zmianami w otoczeniu społeczno-gospodarczym spowodowały, iż konieczne było przeprowadzenie przeglądu i aktualizacja przyjętego w 2011 roku „Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020” (PRT), tak by odpowiadał on na nowe wyzwania i stał się podstawą dla programowania rozwoju innowacyjnego regionu w perspektywie 2020+. jest to pierwszy w kraju tego rodzaju dokument będący strategicznym planem rozwoju technologii regionu, w którym określone zostały zarówno kierunki protechnologiczne  rozwoju regionu w horyzoncie roku 2020, jak i metody i narzędzia dla ich oceny i monitorowania.

„Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego” stanowi dokument operacyjny i uzupełniający dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego. Dostarcza on aktualnej wiedzy o kierunkach rozwoju technologicznego regionu i potencjale do budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o istniejący potencjał gospodarczy i naukowo – badawczy. Przyjęcie „Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2030” pozwoli na identyfikację potencjałów regionu w kierunku nowych inteligentnych specjalizacji oraz aktualizację istniejących.

Dla projektu „Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2030” przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków realizacji PRT, której elementem jest prognoza.  Ocena jest spełnieniem obowiązku prawnego wynikającego z dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko oraz zapewnia zgodność z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Niniejsza prognoza zawiera informacje o zawartości, głównych celach Programu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania; informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko. Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019 – 2030” została umieszczona na Tablicy Ogłoszeń BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, na stronie internetowej Regionalnej Platformy i Obserwatorium Innowacji INNOBSERVATOR SILESIA oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Dla „Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego” prowadzone były konsultacje społeczne na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, które trwały od 08.03.2019r. oraz na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla „Prognozy Oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego”. Proces konsultacji został zaplanowany  w taki sposób, aby umożliwić jak największy dostęp do dokumentów w celu uzyskania możliwie szerokiej  aprobaty  społeczeństwa oraz partnerów społeczno-gospodarczych.

Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 (dostęp do dokumentu)

Źródło: UMWSL
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś