Przejdź do treści głównej

Zarząd Województwa przyjął „Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego 2030 - Inteligentne Śląskie”


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2021-07-02 10:20

W dniu 30 czerwca br. Zarząd Województwa przyjął Uchwałą nr 1554/246/VI/2021 „Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego 2030 - Inteligentne Śląskie”, która jest aktualizacją dotychczasowego dokumentu strategicznego obowiązującego w okresie 2013-2020. Celem głównym jest innowacyjna i inteligentna transformacja gospodarcza zapewniająca przewagę konkurencyjną regionu na arenie międzynarodowej realizowana na fundamentach regionalnego ekosystemu innowacji.

Konieczność jej przygotowania wynika z obowiązków nałożonych przez Komisję Europejską i stanowi integralną część wypełnienia warunków włączenia umożliwiających korzystanie ze środków związanych z CT 1 polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Strategia wytycza cele i obszary interwencji, które Zarząd Województwa Śląskiego wraz z partnerami chce zrealizować, aby zapewnić właściwe warunki inicjowania i wdrażania innowacji.

“Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2030” jest zgodna z postanowieniami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” przyjętej Uchwałą Nr VI/24/1/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 października 2020 r.

“Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2030” jest strategią INTELIGENTNEJ TRANSFORMACJI. W obszarze zarządzania i wdrażania ekosystemem innowacji województwa śląskiego odnosi się do wszystkich inteligentnych i regionalnych specjalizacji województwa śląskiego. Strategia wychodzi naprzeciw wyzwaniom związanym z procesami globalnymi, negatywnymi skutkami zastoju, kwestiami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa czy też zmianami klimatu. Biorąc pod uwagę złożoności problemów związanych z transformacją przemysłową, jaką województwo śląskie musi przeprowadzić, Strategia skupia się na mobilizacji tych środowisk, które dzięki innowacjom mogą zainicjować nowe procesy gospodarcze, wzmocnić swoją pozycję na arenie międzynarodowej i zapewnić nowe miejsca pracy.

Dla projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030” przeprowadzono również strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków realizacji RIS WSL 2030, której elementem jest prognoza (Załącznik 3). Ocena jest spełnieniem obowiązku prawnego wynikającego z dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko oraz zapewnia zgodność z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Niniejsza prognoza zawiera informacje o zawartości, głównych celach Strategii oraz jej powiązaniach z innymi dokumentami, informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania; informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 601/217/VI/2021 z dnia 10.03.2021 r. przyjął projekt „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030” wraz z decyzją o skierowaniu dokumentu na konsultacje społeczne oraz przystąpieniu do opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko. Podczas konsultacji społecznych, projekt „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030” uzyskał następujące pozytywne rekomendacje i opinie:
- przedmiotowych Komisji Sejmiku Województwa Śląskiego,
- Śląskiej Rady Innowacji (8 kwietnia 2021 r.),
- Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (22 kwietnia 2021 r.),
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach RDOŚ (7 maja 2021 r.),
- Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (12 maja 2021 r.),
- Komitetu Sterującego RIS (20 maja 2021 r.).

Dla projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030” prowadzone były konsultacje społeczne w okresie od 12.03.2021 r. do 15.04.2021 r. Przebieg oraz wyniki konsultacji zawiera dokument pt. „Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko” (Załącznik 2). Podsumowując przebieg procesu konsultacyjnego można stwierdzić, że uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji były rozpatrzone i wykorzystane przy opracowywaniu ostatecznego projektu Strategii.

W toku dyskusji z przedstawicielami samorządów lokalnych, przedsiębiorstw, instytutów badawczych, organizacji wspierających biznes otrzymaliśmy potwierdzenie dla założonych celów strategii i nowe pomysły na jej wdrożenie. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2030” jest realną odpowiedzią na bieżące potrzeby oraz nowe wyzwania województwa śląskiego.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś