Przejdź do treści głównej

Projekt InnoHEIs (2019 - 2023)


Projekt „Poprawa wydajności infrastruktury Badawczej i Innowacyjnej: od podzielonej do zintegrowanej i zrównoważonej współpracy” (2019-2023)

Akronim: InnoHEIs

Czas realizacji projektu: sierpień 2019 r. – lipiec 2023 r.

Wartość projektu:  1,96 mln Euro

Projekt „InnoHEIs” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 „Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji”, Celu szczegółowego 1.1 – Poprawa wdrażania polityk związanych z infrastrukturą badań i innowacji Programu Interreg Europa.

Lider projektu: Holandia - Hanze University of Applied Sciences (Uniwersytet Hanze Nauk Stosowanych).

Partnerzy projektu:

Strategicznym celem projektu InnoHEIs jest zwiększenie wkładu instytucji naukowych oraz ich infrastruktury badawczej w regionalną efektywność innowacji, tworząc sprzyjające środowisko dla interaktywnego zaangażowania biznesu i przemysłu oraz współpracy między członkami poczwórnej helisy, zajmującymi się regionalnymi wyzwaniami społecznymi.

Projekt ma na celu poprawę wydajności infrastruktury badawczo-rozwojowej i świadczonych usług, zapewnienie wydajnego i skutecznego korzystania z tych urządzeń i usług w celu zwiększenia roli instytucji szkolnictwa wyższego w promowaniu współpracy naukowej i biznesowej. Projekt jest poświęcony doskonaleniu polityk związanych ze wspieraniem badań naukowych i rozwojowych oraz wzmacniania roli uczelni w rozwoju regionalnym.

Cele projektu:

  • Poprawa i wzmocnienie regionalnej polityki w zakresie badań naukowych i innowacji, zapewniając skuteczne i wydajne wykorzystanie infrastruktury w zakresie badań naukowych i innowacji (HEIs) z wykorzystaniem metod/przestrzeni współtworzenia dla przedsiębiorstw, przemysłu, społeczeństwa/społeczności i naukowców (zorientowanie na potrzeby, zorientowanie na użytkownika, otwarte innowacje),
  • zachęcanie do współpracy w dziedzinie badań i przedsiębiorstw/przemysłu, która ma na celu poprawę procedury nadmiernego deficytu, innowacyjności przedsiębiorstw przyciągających je do korzystania z usług w zakresie badań i innowacji, transferu technologii, poszukiwania rozwiązań w celu sprostania wyzwaniom społecznym,
  • wzmocnienie trwałej roli HEIs w doskonaleniu i rozwoju RIS3 .

Więcej informacji o projekcie

 

 

 

Project “Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation InnoHEIs” (2019-2023)

Acronym: InnoHEIs

Time of project implementation: August 2019 and ends in July 2023

InnoHEIs project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Interreg Europa Program.

Project value: 1,96 M Euro

Project Leader: Hanze University of Applied Sciences, Netherlands

Project Partners:

InnoHEIs Strategic Objective -  is to enhance the contribution of Higher Education Institutions (HEIs) and their Research and Innovation infrastructure (RII) to the regional innovation performance creating the favourable environment for interactive engagement of business and industry and collaboration among Quadruple Helix actors addressing regional societal challenges.

InnoHEIs project Sub-objectives:

  • improve regional R&I policies, ensuring an effective and efficient use of R&I (HEIs) infrastructure using co-creation methods/spaces for business, industry, society/communities and researchers (demand-driven, user-driven, open innovations),
  • encourage research and business/industry collaboration seeking to improve EDP, companies innovation performance attracting them to use R&I services, transfer technologies, looking for the solutions to tackle societal challenges,
  • enhance HEIs sustainable role in RIS3 improvement and development.

More information about the project
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś