Przejdź do treści głównej

Projekt „PPO w obszarze technologii lotniczych...” (2017-2019)


Projekt „Proces Przedsiębiorczego odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych”

Czas realizacji projektu: kwiecień 2017 r. – marzec 2019 r.

Projekt „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 550 272,50 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 450 500,00 PLN

Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Partner projektu: Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.

Projekt „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” zakłada realizację Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania, który poprzez zintegrowanie różnych Interesariuszy ma doprowadzić do zidentyfikowania priorytetów w zakresie badań, rozwoju i innowacji. Efekty projektu posłużą jako materiał do prowadzonej przez Samorząd Województwa Śląskiego aktualizacji (przeglądu) inteligentnych specjalizacji regionu wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego oraz specjalizacji regionalnych wskazanych w Programie Rozwoju Technologii województwa śląskiego.

Głównym celem projektu jest zacieśnienie sieciowej współpracy wokół Obserwatorium Specjalistycznego w obszarze Technologie dla przemysłu lotniczego, a pośrednio wzrost wyspecjalizowanych, proinnowacyjnych usług na rzecz przedsiębiorstw oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu.

Projekt będzie skierowany przede wszystkim do przedsiębiorstw, dla których zostaną opracowane analizy potrzeb innowacyjno-technologicznych, na podstawie których powstaną raporty (rynkowe, otoczenia i technologiczne), co przyczyni się do wzrostu ich konkurencyjności, zarówno na rynku regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym.

Działania w zakresie profesjonalizacji usług skoncentrowane będą przede wszystkim na animowaniu współpracy pomiędzy aktorami ekosystemu innowacji poprzez m.in. analizę instrumentów w zakresie transferu i komercjalizacji technologii w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, określeniu możliwości biznesowych dla przedsiębiorstw, a także przygotowaniu ich do włączenia się w sieci kooperacyjne, oraz do udziału w łańcuchach gospodarki globalnej.

Zaplanowane w ramach projektu zadania mają na celu wzmocnienie rozwoju regionu poprzez wsparcie regionalnego potencjału naukowo-technologicznego w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych. Mają być również próbą przeniesienia współpracy naukowo-badawczej na poziom międzynarodowy, co w przypadku lotnictwa i branż gdzie są lub mogą być stosowane technologie lotnicze jest niezbędne ze względu na ich globalny charakter i rozproszenie innowacji. Monitorowane technologie lotnicze będą pozycjonowane pod kątem możliwości ich wykorzystania w innych, powiązanych z nimi gałęziach przemysłu. Obserwatorium Specjalistyczne będzie współdziałać z istniejącymi w regionie sieciami współpracy i centrami kompetencji w swoim obszarze.

Raporty branżowe powstałe w ramach projektu.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś